HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

๑. นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรมตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประธานกรรมการ
๒. นายพิทักษ์พงษ์ พรรณพราวตำแหน่ง นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษกรรมการ
๓. นายณัฐพล ยศพลตำแหน่ง ทันตแพทย์ ชำนาญการกรรมการ
๔. นางสุวรรณา สุรวาทกุลตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๕. นางดรุณี แสงสว่างตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๖. นางสาวสุวคนธ์ เหล่าราชตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๗. นางพรรณี ปะกินำหังตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการกรรมการ
๘. นางพรชิตา ศิรินวเสถียรตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการกรรมการ
๙. นางโยทกา ไหมหรือตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๑๐. นางดวงกมล บานแบ่งตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานกรรมการ
๑๑. นางสาวณัชชา อุ่นศรีเพ็งตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการกรรมการ
๑๒. นางลดาวัลย์ เลนทำมีตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา จิตเรณูตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามคำสั่งโรงพยาบาลนาดูน ที่ ๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
0