HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   ข่าวสารสาธารณสุข

ยาดอมเพอริโดนกับการกระตุ้นน้ำนม

ประกาศเมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ปฏิบัติตามมาตราการหลัก เพื่อชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ประกาศเมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2564

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ไทยชนะ VS หมอชนะ 2 แอปสู้โควิดของไทยต่างกันยังไง ?

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ประชาชนทั่วไป เมื่อไหร่ต้องไปตรวจ ?

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ประกาศศูนย์โควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

แนวปฏิบัติตามค่านิยม MOPH

ประกาศเมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

6 โรคที่มากับฤดูหนาว

ประกาศเมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2563

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

0